جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهپائیز


شاهرخ

کوچ غمناک پرستوهای شاد
در غروبی پر ملالو بی صدا
خبر عریونی باغارو داد
پائیز امد اینور پرچین باغ
تا بچینه برگو بار شاخه ها
کسی از گلها نمیگیره سراغ
کسی از گلها نمیگیره سراغ
بیا در سوک دلگیر گل صبح
بخونیم شعری از دیوان گریه
من و تو زادهء فصل خزانیم
دوتن پروردهء دامان گریه
شده ابری تو فضای سینمون
قصهء بی غم گساری های ما
میدونم پایان نداره بعد از این
قصهء بی برگوباری های ما
بیا در سوک دلگیر گل صبح
بخونیم شعری از دیوان گریه
من و تو زادهء فصل خزانیم
دوتن پروردهء دامان گریه
پائیزه پائیزه عریون
من و تو خسته و گریون
پائیزه پائیزه عریون
من و تو خسته و گریون
مینویسم بادل تنگ روی گلبرگ شقایق
فصل دل تنگیه پائیز ،فصل غمگینیه عاشق
بیا در سوک دلگیر گل صبح
بخونیم شعری از دیوان گریه
من و تو زادهء فصل خزانیم
دوتن پروردهء دامان گریه
پائیزه پائیزه عریون
من و تو خسته و گریون
پائیزه پائیزه عریون
من و تو خسته و گریون
کوچ غمناک پرستوهای شاد
در غروبی پر ملالو بی صدا
خبر عریونی باغارو داد
پائیز امد اینور پرچین باغ
تا بچینه برگو بار شاخه ها
کسی از گلها نمیگیره سراغ
کسی از گلها نمیگیره سراغ
بیا در سوک دلگیر گل صبح
بخونیم شعری از دیوان گریه
من و تو زادهء فصل خزانیم
دوتن پروردهء دامان گریه
شده ابری تو فضای سینمون
قصهء بی غم گساری های ما
میدونم پایان نداره بعد از این
قصهء بی برگوباری های ما
بیا در سوک دلگیر گل صبح
بخونیم شعری از دیوان گریه
من و تو زادهء فصل خزانیم
دوتن پروردهء دامان گریه
پائیزه پائیزه عریون
من و تو خسته و گریون
پائیزه پائیزه عریون
من و تو خسته و گریون
پائیزه پائیزه عریون
من و تو خسته و گریون
پائیزه پائیزه عریون
من و تو خسته و گریون