جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهوقت آمده


خواننده: عارف

برخیز ای خورشید شب سوز طغیان
آشفته کن خواب این خرقه پوشان
برخیز و این چنگ وچگور غم را
با زخمه های آتشین بسوزان
ای آذر نوش قلب کوه تفتان
ای بغض پنهان در سکوت یاران
بشکن در خود زنجیر این خموشی
وقت آمده برخیز وآتش افشان