جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهوقتی که عشق میاد


حمیرا

وقتیکه عشق میادوقتیکه عشق میاد
سفره رنگینی داره که نگو
عالم شیرینی داره که نپرس
وقتیکه کوچ میکنه وقتیکه کوچ میکنه
روزهای غمگینی داره که نگو
یک غم سنگینی داره که نپرس
چه اومدنو چه رفتنی داره عشق
انگار با دلها دشمنی داره عشق
چه اومدنو چه رفتنی داره عشق
انگار با دلها دشمنی داره عشق
وقتی عشق میخواد بیاد امید جلو جلو میاد
آرزوهای نو میاد مهر میاد ماه میاد
روزهای دلخواه میاد
اما با رفتن عشق از چشم عاشق خواب میره
از دل عاشق تاب میره
رنج میاد عذاب میاد غمهای بیحساب میاد
چه اومدنو چه رفتنی داره عشق
انگار با دلها دشمنی داره عشق
چه اومدنو چه رفتنی داره عشق
انگار با دلها دشمنی داره عشق
روزهای اول عشق که دل پر از محبته
صفای بی نهایته
همه کس خوب همه محبوب همه جا قشنگه-قشنگه
روزهای آخر عشق که چشمها بی فروغ میشه
حقیقتها دروغ میشه
همه کس بد همه چیز زشت همه جا بیرنگه
بیرنگه
چه اومدنو چه رفتنی داره عشق
انگار با دلها دشمنی داره عشق
چه اومدنو چه رفتنی داره عشق
انگار با دلها دشمنی داره عشق
دکلمه:
خوشا خون خوردن از پیمانه دل
پریشان گشتن از افسانه دل
خوشا هستی به پای می نهادن
به کنج عزلت خمخانه دل
خوشا نور خدا دیدن به مستی
درون خانه ویرانه دل
خوشا در نیمه شبها بوی یاری
شنیدن از دل پیمانه دل
خوشا رسوا کند ما را به مستی
تپیدنهای مشتاقانه دل
خوشا خاموشیو پا تا به سر گوش
به راه ناله مستانه دل
خوشا زنجیر آغوشی که باشد
دلم دیوانه من دیوانه دل
خوشا سوزاندن از بیم جدائی
به گرد شمع غم پروانه دل
خوشا بیگانگی با نا رفیقان
خوشا بیگانگی با نا رفیقان
جدا ماندن به هر بیگانه دل