جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهوقتی تو رفتی


امیر آرام

وقتی تو رفتی بال و پرم رفت
عمرم گذشت و آب از سرم رفت
وقتی تو رفتی قلبم تو سینه
آتش گرفت و خاکسترم رفت
وقتی تو رفتی وقتی تو رفتی
وقتی تو رفتی بال و پرم رفت
تنها تو بودی مرهم و دردم
بی تو چی هستم
خاموش و سردم
وقتی تو رفتی
این دل عاشق
با من چه ها کرد
با چشم گریون
در کوچه عشق
تو رو صدا زد
وقتی تو رفتی بال و پرم رفت
عمرم گذشت و آب از سرم رفت
وقتی تو رفتی قلبم تو سینه
آتش گرفت و خاکسترم رفت