جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهوطنم


ترانه سرا: پرویز خطیبی
ویگن

من و تو مثل دو اقلیم
جدا درد و سوی کره سرگردانیم
من و تو مثل دو سیاره
دورگاهی پیدا و گهی پنهانیم
من وتوفاصلمون خیلی زیاده وطنم
بین مانامه رسون ابر و باده وطنم
من و تو فاصلمون خیلی زیاده وطنم
بین ما نامه رسون ابر وباده وطنم
توهمون کوه بلندی که اگه بادوطوفان بشه برجامی مونی
تو دلت مثل دل شیرمی مونه
تو مثل پهنه دریامی مونی
تویی اون گوهر یکدونه من که دل آزرده ز دنیا شده ای
من تنها چه کنم تا نبینم که تو انقدرتک وتنها شده ای
من و تو فاصلمون خیلی زیاده وطنم
بین ما نامه رسون ابر و باده وطنم
من و تو فاصلمون خیلی زیاده وطنم
بین ما نامه رسون ابر و باده وطنم
من و تو فاصلمون خیلی زیاده وطنم
بین ما نامه رسون ابر و باده وطنم