جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهوا دل من


مرضیه

قصد جفا ها نکنی
قصد جفا ها نکنی
ور بکنی با دل من
وا دل من
وا دل من
وا دل من
وا دل من
قصد جفا ها نکنی
قصد جفا ها نکنی
ور بکنی با دل من
وا دل من
وا دل من
وا دل من
وا دل من
قصد کنی بر تن من
شاد شود دشمن من
قصد کنی بر تن من
شاد شود دشمن من
وانگه از آن خسته شود
یا دل تو یا دل من
یا دل تو یا دل من
وا دل من
وا دل من
وا دل من
وا دل من
واله و شیدا دل من
بی سر و بی پا دل من
واله و شیدا دل من
بی سر و بی پا دل من
وقت سحر ها دل من
رفته به هر جا دل من
رفته به هر جا دل من
وا دل من
وا دل من
وا دل من
وا دل من
سوخته ی آذر تو
در طلب گوهر تو
سوخته ی آذر تو
در طلب گوهر تو
آمده و خیمه زده
بر لب دریا دل من
بر لب دریا دل من
وا دل من
وا دل من
وا دل من
وا دل من
وا دل من
وا دل من