جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهواسه چی


شاهرخ

که میگفتی همه قصه عشقو فوت آبی. فوت آبی
واسه چی دفترو بستی
واسه چی عهدو شکستی
تو که میگفتی همه قصه عشقو فوت آبی. فوت آبی
واسه چی دفترو بستی
واسه چی عهدو شکستی
یادته گفته بودی دلبیقراری . بیقراری . بیقراری
تا ته جاده سواری
واسه چی فکر فراری
عهدو یاد ما یه جوری دیگه دادن
قصه رو اندازه دادن
عشقو بی اندازه دادن
عشقو بی اندازه دادن
یه امید تازه دادن
یا قراره که بسازیم
یا تمومه که تمومه
زندگی بازیچه داره
قصه دل ناتمومه
تو که میگفتی همه قصه عشقو فوت آبی. فوت آبی
واسه چی دفترو بستی
واسه چی عهدو شکستی
یادته گفته بودی دلبیقراری . بیقراری . بیقراری
تا ته جاده سواری
واسه چی فکر فراری
عهدو یاد ما یه جوری دیگه دادن
قصه رو اندازه دادن
عشقو بی اندازه دادن
عشقو بی اندازه دادن
یه امید تازه دادن
یا قراره که بسازیم
یا تمومه که تمومه
زندگی بازیچه داره
قصه دل ناتمومه
تو که میگفتی همه قصه عشقو فوت آبی. فوت آبی
واسه چی دفترو بستی
واسه چی عهدو شکستی