جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهوارش


ناصر مسعودی

وارش باره باران چی دانه داره
بوشوم مهرو ماران چی خوبی خانه
وارش بباره وارش باره می دیل تشویش می یاره
نشه کاره بیجاره می دیل داره دوباره
می عزیز جان تره قوربان وارش زنجیری شر شر
واره کر واره کر ایتا جور خوره دور
تورنگ من قشنگ من سر ما می بری تو
می جادو می جادو جه ا سو به او سو
وارش بباره وارش باره می دیل تشویش می یاره
نشه کاره بیجاره می دیل داره دوباره
می گولنازه دانه چی نازنینه
آرام آرام خانه تره اوچینه
هوا تاره هوا تاره ایتا شیمه خطر داره
ایا پوشت گومار آی خودا مره زنه ایشاره
نازه دانه گوله مانه اونه بولوبول آتش چی سرکش
چی تابش کونم غش
نره خنده نره گریه شبا لرزش چومان عزیز جان
عزیزجان بوسوجان دیل و جان