جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهواران وارانه


شهرام ناظری

واران وارنه عزیزکم گل ریزه ریزه
وعده بهار دا عزیزکم یه خو پائیزه

واران وارانه عزیزکم واران ترم که
سوزه چو خمار عزیزکم له دین درم که

شرطو له داغت عزیزکم هرگز نخنم
برگی عزیتی عزیزکم له بر نکنم

شیرین شیرینه شیرین شمامه
ساتی نینمت عزیزکم عمرم تمامه