جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانههیچ میدونی


ایرج

دل من از غم تو تو آتیش هیچ میدونی
آخه این دل بی تو آروم نمیشه هیچ میدونی
هیچ میدونی چه عذابی میکشم
چه عذابه بی حسابی میکشم
چوحبابه روی آبم بیقرار از همیشه
این همه غم میخورم من چرا حالیت نمیشه
بسه ای دل بیش از این بهونه نگیر
سر بذار رو قفس سینه بمیر
هیچ میدونی چه عذابی میکشم
چه عذابه بی حسابی میکشم
دل من از غم تو تو آتیش هیچ میدونی
آخه این دل بی تو آروم نمیشه هیچ میدونی
هیچ میدونی چه عذابی میکشم چه عذابه بی حسابی میکشم