جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانه



هیچکسی تو نمیشه


طوفان

اون که رنگ دستش با بهار یه رنگه
سبزه زار چشماش تابلویی قشنگه
اون که مثل بارون .. پاک و سبز و ساده
یک شراب کهنست .. یک نسیم تازه
اون تویی که هرجا با منی همیشه
واسه من تو دنیا هیچکی تو نمی شه

پنجره ام و -رنگ چشمات- در می زنم- می خوام
بهار بیاد -دست بکشه- روی تن- گلها
اون که با من محرمه ساده مثل بچه ها
قلب بزرگش مثل یه دشت بی انتهاست
اون که مثل بارون .. پاک و سبز و ساده
یک شراب کهنست .. یک نسیم تازه
اون تویی که هرجا با منی همیشه
واسه من تو دنیا هیچکی تو نمی شه

پنجره ام و -رنگ چشمات- در می زنم- می خوام
بهار بیاد -دست بکشه- روی تن- گلها
اون که با من محرمه ساده مثل بچه ها
قلب بزرگش مثل یه دشت بی انتهاست
اون که مثل بارون .. پاک و سبز و ساده
یک شراب کهنست .. یک نسیم تازه
اون تویی که هرجا با منی همیشه
واسه من تو دنیا هیچکی تو نمی شه

اون که رنگ دستش با بهار یه رنگه
سبزه زار چشماش تابلویی قشنگه
اون که مثل بارون .. پاک و سبز و ساده
یک شراب کهنست .. یک نسیم تازه
اون تویی که هرجا با منی همیشه
واسه من تو دنیا هیچکی تو نمی شه
پنجره ام و -رنگ چشمات- در می زنم- می خوام
بهار بیاد- دست بکشه- روی تن- گلها
اون که با من محرمه ساده مثل بچه ها
قلب بزرگش مثل یه دشت بی انتهاست
اون که مثل بارون .. پاک و سبز و ساده
یک شراب کهنست .. یک نسیم تازه
اون تویی که هرجا با منی همیشه
واسه من تو دنیا هیچکی تو نمی شه