جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانههیمه


مرتضی

هیزم نیمه نیمه
آتیش سرخ هیمه
پرده های گل گلی
خونه های کاه گلی
پرده های گل گلی
خونه های کاه گلی
گذشته ها گذشتن عزیزا زیر دستن
پرداهاشون سیاهه پنجره هارو بستن
حالا دیگه رفیقا دشمن جونت میشن
اگه جلو بیفتی تشنه ی خونت میشن
هیزم نیمه نیمه
آتیش سرخ هیمه
پرده های گل گلی
خونه های کاه گلی
چه روزگار سختی گل نمیده درختی
میگذره هی شب و روز با رنج و تیره بختی
نه حال شور و مستی نه یک کمک نه دستی
نه تاب پای رفتن چه حال دون پستی
بیان یک زنجیر بشیم ناله شبگیر بشیم
به جنگ این سیاهی با پنجه درگیر بشیم
هیزم نیمه نیمه
آتیش سرخ هیمه
پرده های گل گلی
خونه های کاه گلی
ابرها ی تاریک سخت اگر جلو گرفتن
ولی طلوع فردا میگه که بار را بستن
این شب اگر سیاه رفیق نیمه راه
گل سپیده صبح میگه بهار تو راهه
این شب بی ستاره دیگه راهی نداره
از آسمون دلها داره سحر میباره
هیزم نیمه نیمه
آتیش سرخ هیمه
پرده های گل گلی
خونه های کاه گلی
گذشته ها گذشتن عزیزا زیر دستن
پرداهاشون سیاهه پنجره هارو بستن
حالا دیگه رفیقا دشمن جونت میشن
اگه جلو بیفتی تشنه ی خونت میشن
هیزم نیمه نیمه
آتیش سرخ هیمه
پرده های گل گلی
خونه های کاه گلی
ابرها ی تاریک سخت اگر جلو گرفتن
ولی طلوع فردا میگه که بار را بستن
این شب اگر سیاه رفیق نیمه راه
گل سپیده صبح میگه بهار تو راهه
این شب بی ستاره دیگه راهی نداره
از آسمون دلها داره سحر میباره
هیزم نیمه نیمه
آتیش سرخ هیمه
پرده های گل گلی
خونه های کاه گلی
پرده های گل گلی
خونه های کاه گلی
پرده های گل گلی
خونه های کاه گلی