جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانههوای وطن


خواننده: عارف

باز هوای وطنم ، وطنم آرزوست
باز هوای وطنم ، وطنم آرزوست
خیمه به طوفان زدنم ، زدنم آرزوست
گشته ام از زهره ریایی ملول
ساقی توبه شکنم شکنم آرزوست
باز هوای وطنم ، وطنم آرزوست
باز هوای وطنم ، وطنم آرزوست
خدمت رندان به دیر مغان
خدمت رندان به دیر مغان
درد شراب کهنم ، کهنم آرزوست
چشمه خورشید دلم را گداخت
نور به جای کفنم ، کفنم آرزوست
باز هوای وطنم ، وطنم آرزوست
باز هوای وطنم ، وطنم آرزوست
دست سحر دامن گل را درید
دست سحر دامن گل را درید
جامه ای از آن به تنم آرزوست
جامه ای از آن به تنم آرزوست
رقص کنان تا بر تو ، بر تو پر کشم
بال چو مرغ چمنم ، چمنم آرزوست
در پی با خواندن بلبل به باغ
رفتن زاغ و زغنم ، زغنم آرزوست
باز هوای وطنم ، وطنم آرزوست
خیمه به طوفان زدنم ، زدنم آرزوست
باز هوای وطنم ، وطنم آرزوست
خیمه به طوفان زدنم ، زدنم آرزوست