جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانههوای قفس


ترانه سرا: محمدعلی بهمنی
حمیرا

ببین من هنوزم نفس می کشم
نفس در هوای قفس می کشم
گذشتم زخود تا نگویم به تو
چه رنجی در این یک نفس می کشم

هر آنچه که بودم
برای تو بودم
هر آنچه که هستم
به خداااابرای تو هستم
تو سادگیم رااا
چه ساده گرفتی
به پای غرورت
چه ساده شکستم
نگفتی چه بودم
نگفتم که هستم

بترس از زمین که تو رااا بشکنم
به پای غرور تب آلوده ام
بترس از زمین که در آآیی زمن
ببینی منی را که من بوده ام
ببینی منی را که من بوده ام
اگر روزگاری ی ی ی دل از تو گسستم
اگر روزگاری ی ی یقفس را شکستم
بدانی چه بودم ، بدانی چه هستم
با تمام این غرورم ، بیش از اینها من صبورم
ببین من هنوزم نفس می کشم
نفس در هوای قفس می کشم
گذشتم ز خود تا نگویم به تو
چه رنجی در این یک نفس می کشم