جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانههواخواه توام جانا


سیما بینا

خواه تو ام جانا
هوا خواه تو ام جانا و می دانم که می دانی
می دانم که می دانی
هوا خواه تو ام جانا
هوا خواه تو ام جانا می دانم که می دانی
می دانم که می دانی
که هم نادیده می بینی و هم ننوشته می خوانی
آی
هوا خواه تو ام جانا
هوا خواه تو ام جانا و می دانم که می دانی
می دانم که می دانی
که هم نادیده می بینی و هم ننوشته می خوانی
ملامتگو چه دریابد میان عاشق و معشو.....ق
نبیند چشم نابینا خصوص اسرار پنهانی
هوا خواه تو ام جانا
هوا خواه تو ام جانا و می دانم کی می دانی
می دانم که می دانی
که هم نادیده می بینی و هم ننوشته می خوانی
ملامتگو چه دریابد میان عاشق و معشو.....ق
نبیند چشم نابینا خصوص اسرار پنهانی

بیفشان زلف و صوفی را بپابازی و رقص آور
بیفشان زلف و صوفی را بپابازی و رقص آور
بپابازی و رقص آور
بپابازی و رقص آور
که از هر رقعه ی دلقش هزاران بت بیفشانی
که از هر رقعه ی دلقش هزاران بت بیفشانی