جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانههم گریز


راستین

وقتی به تو فکر می کنم حضورتو حس می کنم
لحظه به لحظه هر طرفعبورتو حس می کنم
ای یار من در هر نفس ای هم گریز ناگزیر
به من همیشه فکر کن از من مرا هرگز نگیر
ای یار هم گریز من عزیزترین عزیز من
همراه تابستان عشق همسفر پاییز من
همسفر پاییز من
وقتی که در فکر منی هر جا که باشم با منی
هر قطره دریا می شوم وقتی به دریا می زنی
می جوشم از سرچشمه ها آغاز دریا می شوم
با زخمه های ساز باد آواز دریا می شوم
ای یار هم گریز من عزیزترین عزیز من
همراه تابستان عشق همسفر پاییز من
همسفر پاییز من
وقتی به تو فکر می کنم حنجره هام آبی میشن
ترانه های گمشده زلال و آفتابی میشن
وقتی به تو فکر می کنم گل می کنه باغ تنم
گل میشم و گل می کنم از نو جوونه می زنم
ای یار هم گریز من عزیزترین عزیز من
همراه تابستان عشق همسفر پاییز من
همسفر پاییز من
وقتی به تو فکر می کنم حضورتو حس می کنم
لحظه به لحظه هر طرفعبورتو حس می کنم
ای یار من در هر نفس ای هم گریز ناگزیر
به من همیشه فکر کن از من مرا هرگز نگیر