جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانههم آشیون


بهنام صفاریان

ما دو تا مسافر
من و تو همسفر
ما دو تا پرنده
من و تو کبوتر
من و تو
عشق من و تو
من و تو
عشق من و تو
من و تو یه عالم
من و تو شکل هم
اهل شهر عشق
هر دو از یه عالم
من و تو یه عالیم
من و تو شکل هیم
اهل شهر عشق
هر دو از یه عالمیم
من و تو
اسم من و تو
من و تو
مثل من و تو
ما دو تا دیوونه ایم
که هم آشیونه ایم
تو شب شعر و غزل
پر عاشقونه ایم
ما دو تا دیوونه ایم
که هم آشیونه ایم
تو شب شعر و غزل
پر عاشقونه ایم
من و تو مثل من و تو
من و تو عشق من و تو
من و تو مثل من و تو
من و تو عشق من و تو
ما دو تا دیوونه ایم
که هم آشیونه ایم
تو شب شعر و غزل
پر عاشقونه ایم
ما دو تا دیوونه ایم
که هم آشیونه ایم
تو شب شعر و غزل
پر عاشقونه ایم
عشق من و تو ، من و تو
مثل من و تو ، من و تو
عشق من و تو ، من و تو
مثل من و تو ، من و تو
عشق من و تو ، من و تو
مثل من و تو ، من و تو