جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانههمیشه به یاد توام


ویگن

بنال امشب سه تار من
به روز و روزگار من
بگو امشب حکایتها
زجان بی قرار من
تو را ای مونس شیرین
به دامن گیرمت غمگین
مگر آوای جانسوزت
به درد من دهد تسکین
مبادا کس به روز من
نسوزد کس به سوز من
تو از من گشته غمگین تر
من از تو زار و مسکین تر
چو پیش آید جدایی ها
چه سود از آشنایی ها
او کبوتر گشت و از بامم پرید
بر کدامین آشیانه پر کشید
او دگر رفته و از من بگسسته
آه از این دل که به یادش بنشسته
آه از این دل که به یادش بنشسته