جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانههمیشه بهار


مرضیه

بی ثمر مکن این دوندگی
گر رها کنی قید بندگی
بشنوی ز من راز زندگی
بشنوی ز من راز زندگی
با این دل دیوانه ام ناگفتنی ها گفته ام من
قربان ابن دیوانگی صاحبدلی آشفته ام من
با کسی وفا کی جهان کند
دل به ما کجا مهربان کند
تو که راحت به جهانی
غم ما را تو چه دانی به خداااا
چه شود گر بنوازی
دل چون من نگرانی ز وفاااا
ز خزان دلم خبری تو نداری
چه غمم ز خزان تو همیشه بهاری
ز خزان دلم خبری تو نداری
چه غمم ز خزان تو همیشه بهاری
بی ثمر مکن این دوندگی
گر رها کنی قید بندگی
بشنوی ز من راز زندگی
بشنوی ز من راز زندگی