جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهای بهترین همنفسم


شاهرخ

بیا بیا هم نفسم ای بهترین یارو کسم
چشام هنوز منتظره به جون چشم تو قسم
قدم قدم سایه می شم می رم به زیر پای تو
به آب و آتیش می زنم نفس نفس برای تو
ای بهترین هم نفسم
شدی همه یارو کسم
بمون که باز تازه به شم
رها بشم از قفسم
ای بهترین هم نفسم
شدی همه یارو کسم
بمون که باز تازه به شم
رها بشم از قفسم
ای بهترین هم نفسم
شدی همه یارو کسم
بمون که باز تازه به شم
رها بشم از قفسم
ای بهترین هم نفسم
شدی همه یارو کسم
بمون که باز تازه به شم
رها بشم از قفسم
از ته دل داد میزنم عاشق تو فقط منم
بیا که با تو زنده ام تازه میشه روه وتنم
ای بهترین هم نفسم
شدی همه یارو کسم
بمون که باز تازه به شم
رها بشم از قفسم