جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانههمدم یار


ناصر

شب مهتاب با مهتاب خوبه
شب مهتاب نو ستاره خوبه
خدا تاریک ماهی برسونه
که تاریک ماه عاشق داره خوبه
همدم یار نمیایم جان یار نمیایم
تا نبوسم لب گل یار خود دلم به قرار نمیایم
تا نبوسم لب گل یار خود دلم به قرار نمیایم
عاشقم کردی بیا فکر من بیچاره کن
یاس اگه کوی خودت کن یاد شب آواره کن
یا بکش یا دانه ده یا از قفس آزاد کن
یا دو دستم بگیر همچون غلام ایستاده کن
همدم یار نمیایم جان یار نمیایم
تا نبوسم لب گل یار خود دلم به قرار نمیایم
تا نبوسم لب گل یار خود دلم به قرار نمیایم
شبایم آی شبایم آی شبایم
سرانگشتی دم و از در در آیم
اگر همسایه رو بیدار کردم
ببویم ساحل و ای آتش آیم
همدم یار نمیایم جان یار نمیایم
تا نبوسم لب گل یار خود دلم به قرار نمیایم
تا نبوسم لب گل یار خود دلم به قرار نمیایم