جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانههفت روز هفته


خواننده: فتانه

هر روز هفته دنیا یه جور نیست
هر روز هفته دنیا یه جور نیست
یه روز خوبه یه روز بده
اون دیگه دست ما نیست
اون دیگه دست ما نیست

شنبه تورو شناختم دل و دین و هردو باختم
نگاش بهم گفت آره اونم منو دوست داره
یکشنبه جشن گرفتیم دنیا رو سر گرفتیم
دوشنبه گفت دوستم داره همیشه هیچکی براش مثل من نمی شه
هر روز هفته دنیا یه جور نیست
هر روز هفته دنیا یه جور نیست
یه روز خوبه یه روز بده
اون دیگه دست ما نیست
اون دیگه دست ما نیست
سه شنبه فهمید که بی اون می میرم عاشقم و به دام عشق اسیرم
چهارشنبه از سفر کمی برام گفت از رفتن ودورشدنا برام گفت

پنجشنبه صبح نامه برام فرستاد از خوندنش لرزه به جونم افتاد. از خوندنش لرزه به جونم افتاد
هر روز هفته دنیا یه جور نیست
هر روز هفته دنیا یه جور نیست
یه روز خوبه یه روز بده
اون دیگه دست ما نیست
اون دیگه دست ما نیست

جمعه سفر رفت و منو جا گذاشت با باری از غم تک و تنها گذاشت
هر روز هفته چی می شد شنبه بود دیدن و عاشق شدن و خنده بود دیدن و عاشق شدن و خنده بود
هر روز هفته دنیا یه جور نیست
هر روز هفته دنیا یه جور نیست
یه روز خوبه یه روز بده
اون دیگه دست ما نیست
اون دیگه دست ما نیست
شنبه تورو شناختم دل و دین و هردو باختم
نگاش بهم گفت آره اونم منو دوست داره
یکشنبه جشن گرفتیم دنیا رو سر گرفتیم
دوشنبه گفت دوستم داره همیشه هیچکی براش مثل من نمی شه
هر روز هفته دنیا یه جور نیست
هر روز هفته دنیا یه جور نیست
یه روز خوبه یه روز بده
اون دیگه دست ما نیست
اون دیگه دست ما نیست
هر روز هفته دنیا یه جور نیست
هر روز هفته دنیا یه جور نیست
یه روز خوبه یه روز بده
اون دیگه دست ما نیست
اون دیگه دست ما نیست