جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانههفته


امیر آرام

هفت روزه هفته حکمت در اینه
فکر من اینه
شنبه برامون آغاز هفته
با خاطرات روزای رفته
یکشنبه روز دیدار ما بود
هر لحظه در خواب بیدار ما بود
صبح دوشنبه یک روز تازه
بر خورد لبها رنگ یه بوسه
هفت روزه هفته حکمت در اینه
فکر من اینه
آغاز روز سه شنبه اومد
گرمه تن تو روی تن من
گرمه تن من خوابه تن تو
آغوش باز بوی تن من
چهارشنبه شب شد تو جام دستام
پنجشنبه گم شد تو خواب چشمام
جمعه غروبه پایان هفته
با خاطرات روزای رفته
هفت روزه هفته حکمت در اینه
فکر من اینه
هفت روزه هفته حکمت در اینه
فکر من اینه