جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانههزار پونه


ستار

خدا یا تو دلم پر بونه ست
نگاه کن بونه هاش دونه دونه ست
خدا یا تو دلم پر بونه ست
نگاه کن بونه هاش دونه دونه ست
خبر داد عاشق من که شده وارث مجنون
برام رو میکنه گنجینه قلب پریشون
هزار آ ینه میذاره به سر راه تماشا
که شاید توی نگاهش بشینه گوشه چشمام
پس چرا باز تو دلم پر بونه ست
نگاه کن بونه هاش دونه دونه ست
بازم بندگی کرده پریزاده مهتاب
همین عاشق ساده بازم میگذره از خود
تو بارون نگاهش بشینم یا نشینم
تمنا رو تو چشماش ببینم یا نبینم
خدا یا تو دلم پر بونه ست
نگاه کن بونه هاش دونه دونه ست

بازم بندگی کرده پریزاده مهتاب
همین عاشق ساده بازم میگذره از خود
تو بارون نگاهش بشینم یا نشینم
تمنا رو تو چشماش ببینم یا نبینم
خدا یا تو دلم پر بونه ست
نگاه کن بونه هاش دونه دونه ست
خدا یا تو دلم پر بونه ست
نگاه کن بونه هاش دونه دونه ست
اگر عاشق من شعله بیصبر و قراره
برای دل من قصه دلگرمی رو داره
اگه هدیه عاشق یه گلوبند ستاره ست
اگه ا ین دم شیرین رو تمایل به دوباره ست
پس چرا باز تو دلم پر بونه ست
نگاه کن بونه هاش دونه دونه ست
بازم بندگی کرده پریزاده مهتاب
همین عاشق ساده بازم میگذره از خود
تو بارون نگاهش بشینم یا نشینم
تمنا رو تو چشماش ببینم یا نبینم
خدا یا تو دلم پر بونه ست
نگاه کن بونه هاش دونه دونه ست