جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانههر کی به فکر خویشه


ستار

بازم دوباره صبح شد
ماه و ستاره گم شد
خورشید خانم پاورچین
تو آسمون ولو شد
این زندگی به پیشه
هر کی به فکر خویشه
باز انتظار شروع شد
نیومدش غروب شد
با دیگری نشسته
گرم به گفت و گو شد
این زندگی به پیشه
هر کی به فکر خویشه
گرگ به فکر نیشه
هر کی به فکر خویشه
گرگ به فکر نیشه
بازم دوباره صبح شد
ماه و ستاره گم شد
خورشید خانم پاورچین
تو آسمون ولو شد
این زندگی به پیشه
هر کی به فکر خویشه
باز انتظار شروع شد
نیومدش غروب شد
با دیگری نشسته
گرم به گفت و گو شد
این زندگی به پیشه
هر کی به فکر خویشه
گرگ به فکر نیشه
هر کی به فکر خویشه
گرگ به فکر نیشه
گفتی چشمام میگه نه
اما دلم میگه آره
گفتی چشمام میگه نه
اما دلم میگه آره
بذار تا بارون چشمام نباره
میدونم فرقی برا تو نداره
همینه زندگی تا لحظه آخر همینه
همینه زندگی تا لحظه آخر همینه
گاهی تلخ و گاهی وقتا شیرینه
هر چی امید تو فردا میبینه
تو که به لشکر عشق شبیخون زدی رفتی
تو که یه تشنه بودی به جیحون زدی رفتی
بگو عاشق تر از من کجا تو دیده بودی
تو ای بال و پر من کجا پریدی رفتی
گفتی چشمام میگه نه
اما دلم میگه آره
گفتی چشمام میگه نه
اما دلم میگه آره
بذار تا بارون چشمام نباره
میدونم فرقی برا تو نداره
همینه زندگی تا لحظه آخر همینه
همینه زندگی تا لحظه آخر همینه
گاهی تلخ و گاهی وقتا شیرینه
هر چی امید تو فردا میبینه
تو که به لشکر عشق شبیخون زدی رفتی
تو که یه تشنه بودی به جیحون زدی رفتی
بگو عاشق تر از من کجا تو دیده بودی
تو ای بال و پر من کجا پریدی رفتی