جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانههر روز هفته


خواننده: عباس قادری

عاشق کشی و اگر نداشتی
از جور و جفا خبر نداشتی
از خوبی رقیب تو شهر نداشتی
قربونت برم هر روز هفته
عاشق کشی تو به کی رفته
قربونت برم هر روز هفته
عاشق کشی تو به کی رفته
آه اگه کم فکر ناز بودی چه خوب بود
یار عاشق نواز بودی چه خوب بود
با من که از دل و جون تو رو می خوام
مهربون و به ساز بودی چه خوب بود
قربونت برم هر روز هفته
عاشق کشی تو به کی رفته
قربونت برم هر روز هفته
عاشق کشی تو به کی رفته
اگه دست غروب هر جا با تو نبود
بخدا مثل تو توی دنیا نبود
اگه دست غروب هر جا با تو نبود
بخدا مثل تو توی دنیا نبود
قربونت برم هر روز هفته
عاشق کشی تو به کی رفته
قربونت برم هر روز هفته
عاشق کشی تو به کی رفته
عاشق کشی و اگر نداشتی
از جور و جفا خبر نداشتی
از خوبی رقیب تو شهر نداشتی
قربونت برم هر روز هفته
عاشق کشی تو به کی رفته
قربونت برم هر روز هفته
عاشق کشی تو به کی رفته