جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانههر دوی ما


سیاوش قمیشی

گر حال تو هم چون
منه آشفته خراب است
گر خواهش دلهای منو تو
بی حساب است
ای وای به حال هر دوی ما
ای وای به حال هر دوی ما