جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانههرگز


عهدیه

یادته به من گفتی خداحافظ
برنمیگردم به این خونه هرگز
گفتم میای بازم سراغ من
دنیا که اینجور نمیمونه هرگز وای
نگفتم نگفتم پشیمون بر میگردی
با چشم پر از اشک پریشون بر میگردی آخ
نگفتم نگفتم پشیمون بر میگردی
با چشم پر از اشک پریشون بر میگردی
مشگله که در دل من غم بمیره
مشگل این طفلک دل پا بگیره
خون عشقت بشه جاری به رگهام
مهر تو در دل من جا بگیره
تو نخواستی بدونی که به نامهربونی
با من و دل چه کردی
پسری با یه رنگی به دست دو رنگی
من و بازیچه کردی
نگفتم نگفتم پشیمون بر میگردی
با چشم پر از اشک پریشون بر میگردی
نگفتم نگفتم پشیمون بر میگردی
با چشم پر از اشک پریشون بر میگردی
یادته به من گفتی خداحافظ

برنمیگردم به این خونه هرگز
گفتم میای بازم سراغ من
دنیا که اینجور نمیمونه هرگز وای
نگفتم نگفتم پشیمون بر میگردی
با چشم پر از اشک پریشون بر میگردی آخ
نگفتم نگفتم پشیمون بر میگردی
با چشم پر از اشک پریشون بر میگردی
مشگله که در دل من غم بمیره
مشگل این طفلک دل پا بگیره
خون عشقت بشه جاری به رگهام
مهر تو در دل من جا بگیره
تو نخواستی بدونی که به نامهربونی
با من و دل چه کردی
پسری با یه رنگی به دست دو رنگی
من و بازیچه کردی
نگفتم نگفتم پشیمون بر میگردی
با چشم پر از اشک پریشون بر میگردی
نگفتم نگفتم پشیمون بر میگردی
با چشم پر از اشک پریشون بر میگردی