جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانههرچه کنی بکن


پریسا

هرچه کُنی بکُن ، مکُن
ترک من ای نگار من

هر چه بَری ببَر ، مبَر
سنگدلی به کار من

هر چه بُری ببُر ، مبُر
رشته ی الفت مرا

هرچه کَنی بکَن ، مکَن
خانه ی اختیار من

هرچه روی برو ، مرو
راه خلاف دوستی

هرچه زنی بزن ، مزن
طعنه به روزگار من