جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانههراس از فردا


عارف

اگه جام اینجاس تا دنیا دنیاس
دل من دیگه وا نمیشه
همیشه اینجا قشنگه اما
اما خونه ی ما نمیشه
خبر نداشتیم دنیا سنگه
دلا مثل شیشه
چه زود امیدا پاشید از هم
برای همیشه
گلامون تو خونه همه شاداب بود
دلامون گرم از عشق مثل آفتاب بود
افسوس بخت ما خواب بود
دنیا همش سراب بود
چشمامون به فردا حیف
فردا نقش بر آب بود
اگه جام اینجاس تا دنیا دنیاس
دل من دیگه وا نمیشه
همیشه اینجا قشنگه اما
اما خونه ی ما نمیشه
خبر نداشتیم دنیا سنگه
دلا مثل شیشه
چه زود امیدا پاشید از هم
برای همیشه
حالا من دور از اون خونم
چی بخونم نمی دونم
چرا پرنده بخت
رو شاخه پر زد و رفت
با سرنوشت چه کنیم
اگر که در زد و رفت
هراس من هراس تو هراس از فرداست
هراس از فردایی که عاشق خیلی تنهاست
هراس من هراس تو هراس از فرداست
هراس از فردایی که عاشق خیلی تنهاست
اگه جام اینجاس تا دنیا دنیاس
دل من دیگه وا نمیشه
همیشه اینجا قشنگه اما
اما خونه ی ما نمیشه
خبر نداشتیم دنیا سنگه
دلا مثل شیشه
چه زود امیدا پاشید از هم
برای همیشه