جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانههجرانی_افشاری


مرضیه

چه بگویم که چه کرد آن
چه بگویم که چه کرد آن
سر زلف شکن شکن
سر زلف شکن شکن
به که نالم که چه از تو
به که نالم که چه از تو
ز جفا ها رسد به من
ز جفا ها رسد به من
من بی دل شب غربت
به کجا رو کنم بگو
من بی دل شب غربت
به کجا رو کنم بگو
مگر اندر شب زلفت
به شبی من کنم وطن
نه ز زلفت من بی دل
بشوم در نشسته ام
نه ز زلفت من بی دل
بشوم در نشسته ام
چه بگویم ز لبانت
ز رخانت وزان دهن
ز رخانت وزان دهن
چو بخندی بشکوفد
ز رخانت به باغ گل
چو بخندی بشکوفد
ز رخانت به باغ گل
به دو چشم من غمگین
گل و نسرین
چمن چمن
چو خرامان بخرامی
به کرشمه گمان برم
که غزالی بدر آمد
ز دیار ختن ختن
نشوم من به نصیحت
دگر از تو جدا جدا
نشوم من به نصیحت
دگر از تو جدا جدا
مگر آن دم که وفا را
بشود جان جدا ز تن
بشود جان جدا ز تن