جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنگو دیره


ستار

هنوز میشه تو چشات خیلی چیزا رو تازه کرد
میشه با گرگر دستای تو خیلی کارا کرد
میشه تو چشمای تو گم شد و مرد
میشه دریا رو به بغض تو سپرد
میشه با چشم تو رنگا رو شناخت
میشه بهترین ترانه ها رو ساخت
نگو دیره
من از این فاصله ها بد جوری گریم میگیره
نگو دیره
من از این بی خودی ها بد جوری گریم میگیره
آره گریم میگیرهآره گریم میگیره
میشه هر قصیده رو با چشم تو اندازه کرد
میشه تو چشمای تو قدیمی ها رو تازه کرد
همه کاشی کاریا خرابه ها
همه ماشین دودی ها مثنوی ها
میشه فریاد زد و رفت تا ته درد
میشه دریا شدو از خشکی گذشت
نگو دیره
من از این فاصله ها بد جوری گریم میگیره
نگو دیره
من از این بی خودی ها بد جوری گریم میگیره
آره گریم میگیرهآره گریم میگیره
آره گریم میگیره