جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنگارا


پریسا

نگارا این همه جور و جفا چیست
دلت بر ما نمی سوزد سبب چیست
بیا آرام جانم
روح و روانم
شیرین زبانم
رطب چیست
ز روی تو آیینه مفتون
ز بوی تو غالیه پر خون

تو را اگر دل شود عاشق
عجب نیست