جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنپرس چرا


رامین بی باک

با تو شروع شد همه چی دنیام بهم ریخت
وقتی که چشماتو دیدم یهو دلم ری خت
با تو شروع شد عاشقی با تو شروع شد رویاهام
نگاه من به زندگی با تو عوض شدش برام
نپرس چرا نپرس چطور نمیتونم برات بهونه بیارم
اما فقط بهت میگم دوستت دارم,
دوستت دارم,
دوستت دارم
یه نیم نگاهت کافی بود دنیامو زیرو رو کنه
مگه دل من میتونه بهتر از عشقت چیزی آرزو کنه؟
بیخوابی سروقتم اومد نبضم از اون لحظه فقط به خاطر تو بود میزد
نپرس چرا نپرس چطور نمیتونم برات بهونه بیارم
اما فقط بهت میگم دوستت دارم,
دوستت دارم,
دوستت دارم!