جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنوای چنگ


ترانه سرا: سعدی
پریسا

ساقی بده آن شراب گلرنگ
مطرب بزن آن نوای بر چنگ
خون شد دل من ندیده كامی
الا كه برفت نام با ننگ
ای زاهد خرقه پوش تاكی
با عاشق خسته دل كنی جنگ
گرد دو جهان بگشت عاشق
زاهد بنگر نشسته دل تنگ
من خرقه فكنده ام ز عشقت
باشد كه به وصل تو زنم چنگ