جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنمی بخشم


مازیار فلاحی

نمیبخشم تورو هرگز
از آزارت دلم ممنون
پر از نفرات و کینه ممنون
نیمیبخشم تو رو هرگز
برو از خاطرم بیرون