جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنمیری که منو کشتی


ستار

تو که از روز عزل
تو که از روز عزل
توی محل رو شاخه گل
اسم منو نوشتی
نمیری که مارو کشتی
نمیری که مارو کشتی
اگه با تو سر کنم
اگه با تو سر کنم
نمیدونم که عاقبت
دارم چه سرنوشتی
نمیری که مارو کشتی
نمیری که مارو کشتی
تو که راهو نیمه راه
هزار هزار کشته داری
هر جا که پا میذاری
خاطره ای جا میذاری
با نگات با خنده هات
از همه کس دل میبری
دیگه باور ندارم
هر چی بگی دوسم داری
نمیری که مارو کشتی
نمیری که مارو کشتی
هر روز یه بازی کردی
اینجا و اونجا گشتی
تو دل منو شکستی
از روی دل گذشتی
عشق تو آتیشم زد
از دور تماشا کردی
تنهات گذاشته رفتم
باز منو پیدا کردی
نمیری که مارو کشتی
نمیری که مارو کشتی
نمیری که مارو کشتی
نمیری که مارو کشتی
تو که از روز عزل
تو که از روز عزل
توی محل رو شاخه گل
اسم منو نوشتی
نمیری که مارو کشتی
نمیری که مارو کشتی
اگه با تو سر کنم
اگه با تو سر کنم
نمیدونم که عاقبت
دارم چه سرنوشتی
نمیری که مارو کشتی
نمیری که مارو کشتی
تو که راهو نیمه راه
هزار هزار کشته داری
هر جا که پا میذاری
خاطره ای جا میذاری
با نگات با خنده هات
از همه کس دل میبری
دیگه باور ندارم
هر چی بگی دوسم داری
نمیری که مارو کشتی
نمیری که مارو کشتی
هر روز یه بازی کردی
اینجا و اونجا گشتی
تو دل منو شکستی
از روی دل گذشتی
عشق تو آتیشم زد
از دور تماشا کردی
تنهات گذاشته رفتم
باز منو پیدا کردی
نمیری که مارو کشتی
نمیری که مارو کشتی
نمیری که مارو کشتی
نمیری که مارو کشتی