جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنمنم باران


ستار

بارون میزنه
دونه دونه نم نم
روی گل و برگا
گلدونا
شر شر میکنن
به نغمه ی بارون
به حال زمستون
ناودونا
بارون میزنه
دونه دونه نم نم
روی گل و برگا
گلدونا
شر شر میکنن
به نغمه ی بارون
به حال زمستون
ناودونا
دونه دونه نم نم
میباره بارون
نم نم نم نم
میباره بارون
به روزگار سرد زمستون
به روزگار سرد زمستون
به روزگار سرد زمستون
نم نم بارون
گلهای گلدون
شر شر ناودون
با تو دیدن داره هی
نم نم بارون
گلهای گلدون
شر شر ناودون
با تو دیدن داره هی
تو باغ خوشبختی اگه
یه گل برام مونده تویی
اونی که از عشق و جنون
منو ترسونده تویی
منو ترسونده تویی
تو باغ خوشبختی اگه
یه گل برام مونده تویی
اونی که از عشق و جنون
منو ترسونده تویی
منو ترسونده تویی
نم نم بارون
گلهای گلدون
شر شر ناودون
با تو دیدن داره هی
نم نم بارون
گلهای گلدون
شر شر ناودون
با تو دیدن داره هی
بیا که بی تو دنیا
رنگی نداره
صدای بارون دیگه
آهنگی نداره
بیا که بی تو دنیا
رنگی نداره
صدای بارون دیگه
آهنگی نداره
نم نم بارون
گلهای گلدون
شر شر ناودون
با تو دیدن داره هی
نم نم بارون
گلهای گلدون
شر شر ناودون
با تو دیدن داره هی
نم نم بارون
گلهای گلدون
شر شر ناودون
با تو دیدن داره هی
با تو دیدن داره هی
با تو دیدن داره هی