جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنقش


خواننده: پویا

موجی به صخره کوبید پرندهپر زد
وقتی که با دل من حرف سفر زد
تو خاک خیس ساحل کشیدم نقش یک دل
اخرین یادگاری
با گریه گفتم اخرمرا بی یارویاور به دست که می سپاری
میمیرم بی تو من با من حرفی بزن
که هیچم بی تو در دنیا
در چشمم التماس
میمیرم از هراس
که بی تو بمانم تنها
تو خاک خیس ساحل کشیدم نقش یک دل
اخرین یادگاری
با گریه گفتم اخرمرا بی یار و یاور به دست که می سپاری
از پشت اشکم سایه ای محواست و پیدا بود
نقش دل اما همقفس با موج دریا بود
جای که مرگ دل به چشمم دیدم انجا بود

از پشت اشکم سایه ای محواست و پیدا بود
نقش دل اما همقفس با موج دریا بود
جای که مرگ دلبه چشمم دیدم انجا بود
تو خاک خیس ساحل کشدم نقش یک دل
اخرین یادگاری
با گریه گفتم اخرمرا بی یار و یاور به دست که میسپاری
با گریه گفتم اخرمرا بی یار و یاور به دست که میسپاری
با گریه گفتم اخرمرا بی یار و یاور به دست که میسپاری