جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنفس بریده


محسن چاوشی

به تو گفتم قبل رفتنت اگه نباشی یک روز
میمیرم از پا میافتم
به تو گفتم خودمو میکشمو پر مزنم تو اسمونا
بگو گفتم یا نگفتم بگو گفتم یا نگفتم
به تو گفتم زنده ام با نفس خیال چشمات بگو گفتم یا نگفتم
چشاتم تنهام گذاشتن
حالامن موندمو اشکو بغض و اه و عکس پاره ی تو و من
بگو گفتم یا نگفتمبگو گفتم یا نگفتم
مگه بت نگفته بودم بی تو روزگار من تیره و تاره
حالا یادگار من بعد سفر کردن تو طناب دار
تیغ میکشم رو رگ هام میپاشه خونم رو عکسا ت
نتونست سدی بسازه رنگ چشمات سیل اشکات
دیگه جون نداره دستام اخر غصه رسیده
عطر تو مثل نفس بود واسه این نفس بریده
به تو گفتم قبل رفتنت اگه نباشی یک روز
کاری با دنیا ندارم
به تو گفتم خودمو میکشمو پر مزنم تو اسمونا
بگو گفتم یا نگفتم بگو گفتم یا نگفتم
به تو گفتم زنده ام با نفس خیال چشمات چشاتم تنهام گذاشتن
حالا من موندمو تیغ و رگ دستو عکس پاره ی تو ومن
بگو گفتم یا نگفتم بگو گفتم یا نگفتم
حالا من موندوم اشک و بغض و اه و عکس پاره ی تو ومن
بگو گفتم یا نگفتم بگو گفتم یا نگفتم

مگه بت نگفته بودم بی تو روزگار من تیره و تاره
حالا روزگار من بعد سفر کردن تو طناب داره
تیغ میکشم رو رگ هام میپاشه خونم رو عکسا ت
نتونست سدی بسازه رنگ چشمات سیل اشکات

مگه بت نگفته بودم بی تو روزگار من تیره و تاره
حالا روزگار من بعد سفر کردن تو طناب داره
تیغ میکشم رو رگ هام میپاشه خونم رو عکسا ت
نتونست سدی بسازه رنگ چشمات سیل اشکات..

مگه بت نگفته بودم بی تو روزگار من تیره و تاره
حالا یادگار من بعد سفر کردن تو طناب داره
دیگه جون نداره دستام اخر غصه رسیده
عطر تو مثل نفس بود واسه این نفس بریده

مگه بت نگفته بودم بی تو روزگار من تیره و تاره
حالا یادگار من بعد سفر کردن تو طناب داره

دیگه جون نداره دستام اخر غصه رسیده
عطر تو مثل نفس بود واسه این نفس بریده........