جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنصف خواب


خواننده: بیژن مرتضوی

چقدر از من تا تو راهه
جاده بدجوری سیاهه
سایه تو گوشه گیره
سایه ای که سر پناهه
از کی باید تو رو پرسید
لحظه های تو رو فهمید
مگه می شه از تو برگشت
نمی شه تو رو نبخشید
باز دوباره باز دوباره
خواب خوب نیمه کاره
باز دوباره باز دوباره
خواب خوب نیمه کاره
چند تا خواب نصفه مونده تا سحر
چند تا هق هق مونده تا ته سفر
چند تا باغچه تا حیات بچگی
چند تا نامه خیس گریه پشت در
چند تا شیون مونده تا لبخند من
چند تا بوسه مونده تا عاشق شدن
خواب آبی خواب آفتابی می خوام
رنگ دریا موجای شکن شکن
باز دوباره باز دوباره
خواب خوب نیمه کاره
باز دوباره باز دوباره
خواب خوب نیمه کاره
باز دوباره باز دوباره
خواب خوب نیمه کاره
باز دوباره باز دوباره
خواب خوب نیمه کاره
چند تا خواب نصفه مونده تا سحر
چند تا هق هق مونده تا ته سفر
چند تا باغچه تا حیات بچگی
چند تا نامه خیس گریه پشت در
چند تا شیون مونده تا لبخند من
چند تا بوسه مونده تا عاشق شدن
خواب آبی خواب آفتابی می خوام
رنگ دریا موجای شکن شکن
باز دوباره باز دوباره
خواب خوب نیمه کاره
باز دوباره باز دوباره
خواب خوب نیمه کاره