جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنشون نشون


امیر آرام

نشون نشون
نشون نشون
نشون نشون
نشون نشون
نشون نشون
نشون نشون
نشون نشون
نشون نشون
تموم عاشقات رفتن
همه خاطرخواهات رفتن
تمومشونو رنجوندی
همینه تنها موندی
تموم عاشقات رفتن
همه خاطرخواهات رفتن
همه رو تو از خودت روندی
تو هر دلی رو سوزوندی
نشون نشون کرده بودم
دلتو نشون کرده بودم
این دل بی وفاتو من
با چشم نشون کرده بودم
نشون نشون کرده بودم
دلتو نشون کرده بودم من
نشون نشون
نشون نشون
نشون نشون
نشون نشون
نشون نشون
نشون نشون
نشون نشون
نشون نشون
چه ساده دل بودم من
تورو قشنگ می دیدم
بین تموم رنگا
تورو یه رنگ می دیدم
چه ساده دل بودم من
تورو قشنگ می دیدم
بین تموم رنگا
تورو یه رنگ می دیدم
تورو یه رنگ می دیدم
نشون نشون کرده بودم
دلتو نشون کرده بودم
این دل بی وفاتو من
با چشم نشون کرده بودم
نشون نشون کرده بودم
دلتو نشون کرده بودم من