جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنسوزی


شهره

با همه آتیش سوزیهات
دیدن تیره روزیهات
به پا به پای عشق من
گر نگیری
نسوزیها
قربون دل دل کردنت
تو باغ دل گل کردنت
آسون و مشکل کردنت
منو با عشق خل کردنت
فکر می کنی زرنگی
تو عشق هزار تا رنگی
یه روز از راه آشتی
میای با من بجنگی
یه روز قهر قهری
انگشت نمای شهری
درسی که من نخوندم
پیش پیش تو بهر بهری
قربون دل دل کردنت
تو باغ دل گل کردنت
آسون و مشکل کردنت
منو با عشق خل کردنت