جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنرگس مستی


مرضیه

نرگس مستی به رویت همچو ماه چشم بد ازت دور
ابرو پیوستی دوچشمانت سیاه رشک رخ حور

آفت جانی خبردارت کنم
آفت جانی خبردارت کنم
باشه تا روزی گرفتارت کنم
باشه تا روزی گرفتارت کنم

آفت جانی خبردارت کنم
آفت جانی خبردارت کنم
باشه تا روزی گرفتارت کنم
باشه تا روزی گرفتارت کنم

بلبل زار خسته دل بکسی نبسته
مرغ قفس شکسته از کمند خلق جسته
بلبل زار خسته دل بکسی نبسته
مرغ قفس شکسته از کمند خلق جسته

ای دو صد بنده گرفتار کمند مویت
عاشق آنست که پا می نکشد از کویت
عاشق آنست که پا می نکشد از کویت

ای دو صد بنده گرفتار کمند مویت
عاشق آنست که پا می نکشد از کویت
عاشق آنست که پا می نکشد از کویت

بلبل زار خسته دل بکسی نبسته
مرغ قفس شکسته از کمند خلق جسته