جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنذار بمیرم


امیر آرام

نذار بمیرم نذار بمیرم
نذار بمیرم نذار بمیرم
زیر سایه های خواب با صد خیال
نذار بمیرم نذار بمیرم
رو درخت آرزو بی پر و بال
نذار بمیرم نذار بمیرم
تو باید با نور عشقت
شب و روز بر من بتابی
روی دشت سینه من
سر بذاری تا بخوابی
تو باید با شبنم و یاس
وقتی که پر از نیازی
توی باغ عاشق من
پیرهنی از گل بسازی
نذار بمیرم نذار بمیرم
نذار بمیرم نذار بمیرم
تو اگه بخوای بمیرم
اگه میخوای زنده باشم
تو بگو هر چی که میخوای
تا مرید و بنده باشم
تو اگه بخوای بمیرم
اگه میخوای زنده باشم
اما تو
نذار بمیرم نذار بمیرم
نذار بمیرم نذار بمیرم
تو اگه بخوای بمیرم
اگه میخوای زنده باشم
تو بگو هر چی که میخوای
تا مرید و بنده باشم
تو اگه بخوای بمیرم
اگه میخوای زنده باشم
اما تو
نذار بمیرم نذار بمیرم
نذار بمیرم نذار بمیرم
نذار بمیرم نذار بمیرم
نذار بمیرم نذار بمیرم