جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنا مسلمون


علی عبدالملکی

نمی دونم که چی شد
یهو شدی عزیزم
تا به خودم اومدم
دیدم برات میمیرم
حالا که عاشقت شدم
پشتمو خالی می کنی
رفتی حالا حق دلواز کی باید بگیرم
حالا که دیونتم تنهام می زاری
حالا که عاشقت شدم پشتمو خالی می کنی
حالا که دیوونتم
تنهام می زاری
اینه رسمش
مگه نا مسلمونی خدا نداری
اینه رسمش
یه کمی که فکر کنی
می بینی جز من کسی رو نداری
اینه رسمش
اینه رسمش
نمی دنم که چی شد
یهو شدی عزیزم
تا به خودم اومد
دیدم برات میمیرم
حالا که عاشقت شدم
پشتمو خالی می کنی
رفتی حالا حق دلواز کی باید بگیرم
حالا که دیوونتم
تنهام می زاری
اینه رسمش
حالا که دیونتم تنهام می زاری
اینه رسمش
مگه نا مسلمونی
خدا نداری
اینه رسمش
یکمی که فکر کنی
میبنی جز من کسی رو نداری
اینه رسمش
اینه رسمش