جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنا رفیق


ستار

رفیق نا رفیقم
در پشت پا استادی
جواب خوبیها رو
چه نامردونه دادی
راهت دادم تو قلبم
با یک دنیا صداقت
رو دست خوردم دوباره
تو گرمی رفاقت
ای قلبای کوچولو
دریا دلی چه خوبه
تو وحشت غریبی
افسوس که بکوب به کوهه
ای آرزوی خفته
بخواب که وقت خوابه
دوست دارم گفت ها
چشم اندازش سرابه
برای جلب یاران
مکن تلاشی ای دل
یاران جونی جونی
تو چهرشون نقابه
پشت هر پسکوچه
گرگی
در کمین
کرده پنهان دشنه ای
در آستین
دوست از من
کنده پوست
ضربه ی کاری
نه از دشمن
از اوست
از پشت من خنجر را
بردار که مردن من
هرگز نمیرسونه
تو رو به اوج شهرت
پرورشگاه کینه
نذار بشه قلبامون
بیا که تن در ندیم
به لحظه های نفرت
رفیق نا رفیقم
در پشت پا استادی
جواب خوبیها رو
چه نامردونه دادی
راهت دادم تو قلبم
با یک دنیا صداقت
رو دست خوردم دوباره
تو گرمی رفاقت
ای قلبای کوچولو
دریا دلی چه خوبه
تو وحشت غریبی
افسوس که بکوب بکوبه