جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنامه هام رو بده


گوگوش

نامه هایم را بده
جای پای اشک هایم رو بده
نامه هایم قصه های
غصه هایم رو بده

بین ما سردی نشسته
جز جدایی چاره نیست
نامه های من به جز یک مشت
کاغذ پاره نیست

نامه هایم را بده
جای پای اشک هایم رو بده
نامه هایم قصه های
غصه هایم رو بده

من غروب عشق خود را
در نگاهت دیده ام
من بنای ارزو ها را
زهم پاشیده ام
انچه باید من بفهمم
این زمان فهمیده ام

در دل خود من
به عشق پوچ تو خندیده ام
نامه هایم رو بده
جای پای اشک هایم رو بده
نامه هایم قصه های
غصه هایم رو بده

نامه هایم را بده
جای پای اشک هایم رو بده
قصه های غصه هایم رو بده
نامه هایم را بده
جای پای اشک هایم رو بده
قصه های غصه هایم رو بده
نامه هایم را بده
جای پای اشک هایم رو بده
قصه های غصه هایم رو بده