جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنامه رسون


ناهید

نامه رسون نگام کرد
یواشکی صدام کرد
می دونه که عاشق هستم
نامتو داد به دستم
گذاشتمش رو سینه
نامه رسون ببینه
خط عزیز یاره
دیر دیر برام نیاره
لطف زیاد کردی
از من تو یاد کردی
نامه برام نوشتی
دل منو شاد کردی
دل منو شاد کردی
نامه رسون صدام کرد
نگاه به نامه هام کرد
اونی که خط تو روش بود
عکس قشنگت توش بود
زودتر به دست من داد
باقی رو بردش از یاد
میدونست فقط همینه
اونی که می خواستم اینه
لطف زیاد کردی
از من تو یادکردی
نامه برام نوشتی
دل منو شاد کردی
دل منو شاد کردی
نذر و نیاز کردم
نامه رو باز کردم
نوشتی تنها موندی
میای پیشم بزودی
نوشتی برمی گردی
مژده از این قشنگتر
صد دفعه خوندم از سر
هنوز ندارم باور
نامه رسون نگام کرد
یواشکی صدام کرد
می دونه که عاشق هستم
نامتو داد به دستم
گذاشتمش رو سینه
نامه رسون ببینه
خط عزیز یاره
دیر دیر برام نیاره
لطف زیاد کردی
از من تو یاد کردی
نامه برام نوشتی
دل منو شاد کردی
دل منو شاد کردی
لطف زیاد کردی
از من تو یاد کردی
نامه برام نوشتی
دل منو شاد کردی
دل منو شاد کردی
نذر و نیاز کردم
نامه رو باز کردم
نوشتی تنها موندی
میای پیشم بزودی
نوشتی برمی گردی
مژده از این قشنگتر
صد دفعه خوندم از سر
هنوز ندارم باور
نامه رسون نگام کرد
یواشکی صدام کرد
می دونه که عاشق هستم
نامتو داد به دستم
گذاشتمش رو سینه
نامه رسون ببینه
خط عزیز یاره
دیر دیر برام نیاره
لطف زیاد کردی
از من تو یاد کردی
نامه برام نوشتی
دل منو شاد کردی
دل منو شاد کردی
لطف زیاد کردی
از من تو یاد کردی
نامه برام نوشتی
دل منو شاد کردی
دل منو شاد کردی