جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنازک


عارف

می نویسم: نازک من دل دل نامه رو در یاب
خط به خط نبض ام و بشناسدست بکش رو پوست آفتاب
وقت بغض واژه ها نیست وقت دلتنگی ما نیست
همه ساز ها رو خبر کنکه ترانه، بی صدا نیست
وقتشه که از قفس ساز
پر پرواز و بگیری
خط به خط، نقطه به نقطه
نبض آواز و بگیری
می نویسی: ته خلوتاز صدای پا می ترسم
عادت قفس همینهاز پرنده ها می ترسم
می نویسم: نازک من!هر چه گلواژه س،خبر کن
رخت آفتابی به تن کن ظلمت و زیر و زبر کن
وقت بغض واژه ها نیستوقت دلتنگی ما نیست
همه ساز ها رو خبر کنکه ترانه، بی صدا نیست
وقتشه که از قفس ساز
پر پرواز و بگیری
خط به خط، نقطه به نقطه
نبض آواز و بگیری
نازک دل نازک من ای همیشگی ترینم
نذار از غزل بیفتمنذار اشک ها تو ببینم
نبض تو هنوز می تونه بهترین ترانه باشه
برای رستن و \'رستنبهترین بهانه باشه
وقت بغض واژه ها نیست وقت دلتنگی ما نیست
همه ساز ها رو خبر کنکه ترانه، بی صدا نیست
وقتشه که از قفس ساز
پر پرواز و بگیری
خط به خط، نقطه به نقطه
نبض آواز و بگیری